Indien u in het bezit bent van een verwijsbrief, kunt u via mail of telefoon contact opnemen. Er wordt naar gestreefd om binnen een aantal werkdagen op uw bericht te reageren.

Er wordt vervolgens een telefonische afspraak gepland om de zorgen en klachten te inventariseren, een hulpvraag te formuleren, en om samen een inschatting te maken of Psychologie Marijnissen de juiste zorg kan bieden. Indien dit niet het geval is, wordt met u meegedacht welke zorg passender kan zijn.

De door uw zoon/dochter en door u geformuleerde hulpvragen vormen het uitgangspunt voor de behandeling. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet uitgewisseld met derden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Het is echter wel gebruikelijk dat er contact plaatsvindt met de verwijzer (uw huisarts, de kinderarts, Bureau Jeugdzorg, of het Wijkteam). Er wordt een dossier bijgehouden dat u altijd mag opvragen of inzien.

Na het eerste telefonisch contact wordt er een intakegesprek gepland. U kunt daarna het aanmeldformulier invullen.

Tijdens het intakegesprek wordt wederzijds kennisgemaakt en worden uw zorgen en vragen en de ontwikkeling van uw zoon/dochter in kaart gebracht. Samen wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling en/of ouderbegeleiding. Uw zoon/dochter dient ook bij het eerste intakegesprek aanwezig te zijn. Er worden vervolgafspraken gemaakt over het vervolg en het starten van de behandeling.

Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld met behandeldoelen waar tijdens behandeling aan gewerkt gaat worden. Bij kinderen jonger dan twaalf jaar vinden er ook altijd ouderbegeleidingsgesprekken plaats. Bij jongeren tussen 12 en 16 jaar is dit eveneens zeer gewenst. Jongeren ouder dan 16 jaar bepalen zelf in hoeverre hun ouders betrokken worden bij het traject. Na ongeveer 12 sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats, om te bekijken of de behandeldoelen zijn behaald en of de behandeling al dan niet gecontinueerd dient te worden.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Als er behoefte is aan acute hulp, omdat er sprake is van een crisissituatie, kunt u contact opnemen met de huisarts, de huisartsenpost, of met het team Spoedeisende Zorg (SEZ) 24 uur bereikbaar op 088-0666 999. Zij geven informatie, advies en ondersteuning over de aanpak van crisissituaties.

Afspraken dienen tijdig en uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Tijdig geannuleerde afspraken worden niet in rekening gebracht. Voor niet nagekomen afspraken wordt een bedrag van €85,- in rekening gebracht. 

Psychologie Marijnissen streeft er naar om wachttijden beperkt te houden en na aanmelding zo snel mogelijk een intakegesprek in te plannen.